Prawo Medyczne

GB&SGK posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz branży medycznej między innymi dla:

 • podmiotów leczniczych, prowadzonych w różnej formie prawnej;
 • inwestorów zaangażowanych w prowadzenie działalnośc.

Prawnicy GB&SGK świadczą usługi w pełnym zakresie działalności podmiotów branży medycznej, w szczególności zaś w następujących obszarach działalności:

 • proces inwestycyjny (z uwzględnieniem w szczególności doradztwa przy zawarciu szeregu umów związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do korzystania ze szpitala oraz przy zawarciu umów związanych z budową nowego budynku szpitala);
 • finansowanie działalności podmiotu leczniczego ( zagadnienia dot. refundacji leków, doradztwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów kredytowych);
 • prawne aspekty prowadzenia działalności leczniczej;
 • umowy zawierane w ramach bieżącej działalności szpitala;
 • postępowania cywilne (w tym postępowania procesowe, związane z odpowiedzialnością za błędy w sztuce lekarskiej oraz postępowania z zakresu prawa pracy, uwzględniając spory sądowe dotyczące ustawowych podwyżek dla pracowników danego podmiotu);
 • zatrudnienie personelu medycznego;
 • zamówienia publiczne.

Prawo farmaceutyczne

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem jednostek badawczych, polskich jak i zagranicznych wytwórców, dystrybutorów, importerów równoległych produktów leczniczych i weterynaryjnych oraz wyrobów medycznych, we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością, w tym także w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej, urzędami regulacyjnymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi. 

Prawo Gospodarcze i Prawo Spółek

W zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności w następujących sprawach o:

 • wykonanie, zmianę, rozwiązanie i stwierdzenie nieważności umów zawartych między przedsiębiorcami;
 • podział majątku wspólników spółki cywilnej;
 • tworzenie umów spółek prawa cywilnego i handlowego;
 • zapłata między przedsiębiorcami; zwalczanie nieuczciwej konkurencji i roszczenia z tym związane;
 • roszczenia wynikające ze stosunku spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), w tym także zaskarżanie uchwał organów spółek;
 • dochodzenie roszczeń od organów spółek prawa handlowego.

Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie opinii prawnych.

Prawo Spadkowe

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria GB&SGK świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności w następujących sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • wykonanie zapisów i poleceń testamentowych;
 • dział spadku;
 • zachowek.

Zapewniamy również szerokie doradztwo prawne związane z problematyką przyjęcia i odrzucenia spadku oraz długów spadkowych.

Fuzje, Przejęcia, Przekształcenia

Obsługa spółek stanowi jeden z najistotniejszych obszarów usług świadczonych przez kancelarię GB&SGK. 

Zajmujemy się m.in.:

 • przeprowadzaniem procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych;
 • doradztwem w zakresie fuzji i przejęć (M&A); 
 • podwyższaniem kapitału zakładowego;
 • umarzaniem akcji; 
 • przeprowadzaniem badań due diligence dla celów M&A.

Umowy w Obrocie Gospodarczym i Sprawy Handlowe

SGK świadczy na rzecz swoich Klientów usługi kompleksowego doradztwa prawnopodatkowego w zakresie umów w obrocie gospodarczym i handlowym.

Umowy zawierane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności są podstawą jego funkcjonowania, niezależnie od wielkości czy formy, w której prowadzony jest biznes.

Z naszego doświadczenia wynika, że dobrze skonstruowana umowa pozwala uniknąć komplikacji i wątpliwości na etapie jej wykonywania.

Nasze doradztwo w tym zakresie sprowadza się między innymi do projektowania, opiniowania oraz negocjowania treści całych umów czy też poszczególnych postanowień umownych.

Obsługa prawna Organizacji pożytku publicznego (Fundacje, Stowarzyszenia)

Kancelaria GB&SGK specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej organizacji pozarządowych - fundacji, stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego.

Zapewniamy profesjonalną pomoc już na etapie tworzenia organizacji, a także obsługę prawną w trakcie prowadzenia działalności organizacji.

W ramach współpracy Kancelaria zapewnia pomoc prawną pod kątem merytorycznym jak i formalnym w bieżącym funkcjonowaniu organizacji.

IT i Nowoczesne Technologie

Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w procesach biznesowych jest obecnie nieodzownym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Z punktu widzenia klienta kluczowe jest w takich przypadkach właściwe zabezpieczenie prawne wdrażanych projektów IT. Kancelaria oferuje w tym względzie pomoc prawną przy udziale zespołu prawników oraz informatyków.

Takie kompleksowe podejście gwarantuje właściwą ocenę ryzyka wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych.

W tym zakresie zapewniamy:

 • negocjowanie, sporządzani i opiniowanie kontraktów w branży IT;
 • weryfikację postanowień umów licencyjnych;
 • monitoring realizacji wdrożeń IT;
 • doradztwo w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych;
 • zabezpieczenie kwestii przetwarzania danych osobowych;
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w sieci. 

Nieruchomości i Inwestycje

Prowadzimy szczegółową realizację obsługi prawnej obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych oraz deweloperskich. Towarzyszymy Naszym klientom od początku realizacji przez nich inwestycji.

Oferujemy m. in.:

 • określenie stanu prawnego gruntów;
 • ocenę ryzyka inwestycyjnego;
 • opracowywanie oraz analizę prawną umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości.
 • wsparcie w uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów 
 • wnioskowanie o wydanie decyzji administracyjnych
 • analizę wydanych decyzji administracyjnych
 • realizację wynikłych sporów sądowych
 • kompleksową obsługę prawną inwestycji

Instytucje Finansowe i Bankowość

Kancelaria GB&SGK świadczy usługi w obszarze działalności instytucji rynku finansowego i kapitałowego jak również w zakresie regulacji prawa bankowego.

Opracowujemy, opiniujemy i  doradzamy naszym klientom w przygotowaniu, realizacji oraz strukturyzacji projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, inwestowania środków finansowych oraz wdrażania projektów optymalnego lokowania strategicznych aktywów majątku.

 Dążymy do komplementarnego podejścia do realizowanych przedsięwzięć, uwzględniając zarówno ich aspekty finansowe jak i podatkowe, oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne projektu. 

Prawo Pracy

W zakresie prawa pracy GB&SGK świadczy kompleksowe usługi prawne, które odnoszą się w szczególności do takich zagadnień jak:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • zapłata wynagrodzenia za pracę, w tym za godziny nadliczbowe;
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy i warunków pracy lub płacy;
 • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy;
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie stosunku pracy;
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy rozwiązanie stosunku pracy;
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, i roszczenia z tym związane;
 • mobbing;
 • odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • urlop pracowniczy;
 • czas pracy.

Prawo Energetyczne

Prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie prawa energetycznego. Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym dotyczącym zarówno konwencjonalnych źródeł energii, jak też odnawialnych źródeł energii.

Naszym klientom oferujemy między innymi:

 • doradztwo w zakresie uzyskiwania koncesji na wykonywanie działalności dotyczącej  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;
 • analizę umów dotyczących m.in. sprzedaży, przesyłu, dystrybucji energii oraz handlu uprawnieniami;
 • prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
 • obsługę prawną procedur przyłączania do sieci energetycznych;
 • dokonywanie sektorowych badań due dilligence;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych.

Windykacja i Egzekucja

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie windykacji i egzekucji należności od dłużników. Oferujemy pomoc w windykacji na każdym etapie sprawy, począwszy od prowadzenia negocjacji z dłużnikiem, kompletowania niezbędnych dokumentów w celu dochodzenia zapłaty na drodze sądowej, prowadzenia postępowania sądowego, po wsparcie na etapie egzekucji komorniczej.

Współpracujemy z firmami windykacyjnymi, ubezpieczycielami oraz komornikami sądowymi w celu jak najbardziej efektywnego działania w zakresie odzyskania należności Klientów.

Ponadto doradzamy Klientom w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Koordynujemy przebieg takich postępowań wobec dłużników, a także badamy, czy zachodzą przesłanki do ich wszczęcia wobec naszych Klientów.

Prawa Autorskie i Własność Przemysłowa

Kancelaria GB&SGK prowadzi bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich oraz strategii zarządzania portfelem praw własności intelektualnej.

W naszej ofercie zawiera się kompleksowea obsługa w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, mediów oraz nowych technologii.

Zajmujemy się wdrażaniem kompleksowych rozwiązań dla biznesu obejmujących identyfikację i ochronę przedmiotów własności przemysłowej. 

Prawo Upadłościowe i Naprawcze

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, w tym doradztwo prawne, sporządzanie pism w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a także reprezentacja klientów, w szczególności w następujących sprawach:

 • zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości;
 • wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • upadłość konsumencka.