Polityka prywatności serwisu
sgk-kancelaria.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Administratora poprzez Serwis. 
 2. Dane osobowe są administrowane przez SGK Gach Kasiak i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Por. Halszki 9/45, Kraków, 30-611  (KRS: 0000765644, NIP: 6793178924).
 3. Ilekroć  w niniejszej polityce  jest mowa o:
  • Administrator - oznacza spółka SGK Gach Kasiak i Wspólnicy spółka komandytowa, ul. Por. Halszki 9/45, Kraków, 30-611  (KRS: 0000765644, NIP: 6793178924).
  • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane są  i przechowywane na urządzeniach przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Serwis – oznacza stronę internetową  pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.sgk-kancelaria.pl
  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Portalu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  • Konto Użytkownika— zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi systemu komputerowego do dostępu do poszczególnych plików i folderów
 4. Administrator informuje, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych a także ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną,  które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbywać się jedynie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika oraz w przypadkach, oraz w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.
 6. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:
  • zapewnienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Serwisu
  • umożliwienie zakupu produktów oferowanych w Serwisie oraz ich dostarczenie na adres wskazany przez Użytkownika
  • ułatwienie realizacji usług dodatkowych dostępnych podczas korzystania z Serwisu
  • dostarczenie Użytkownikowi informacji o Serwisie i Operatorze, w tym również prowadzenie działań marketingowych
  • analizowanie skuteczności funkcjonowania Serwisu i jego ulepszanie, w szczególności w celu dostosowania do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika
 7. Informacje o użytkownikach Serwisu są gromadzone poprzez: 
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje przez Użytkownika
  • gromadzenie plików “cookies”. 
 8. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być udostępniane i przetwarzane jedynie na zasadach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 9. Administrator zastrzega sobie prawa do zmiany w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany na bieżąco oraz w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Dane Osobowe Użytkownika ulegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawem dozwolonych. Dane odnoszące się do osób fizycznych udostępniane są wyłącznie za jej wyraźną zgodą.
  Operator będzie udostępniać Dane Osobowe Użytkownika:
  • na żądanie uprawnionych organów państwowych, w zakresie wynikającym z uzasadnionego żądania
  • w ramach obowiązujących procedur sądowych i arbitrażowych
  • w celu ochrony praw Operatora lub innych użytkowników Serwisu
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych Użytkownika oraz ich poprawiania.